You are here: Home About Us Pastoral Teams
 
 

Pastoral Teams

Pastoralteam


Year 8 Miss McGrory Year Head

 

Form Teacher

Class

Mrs Cutliffe

Class 8BC

Mrs McDaid

Class 8ED

Mrs McTague

Class 8GT

Mrs Desmond

Class 8ND

Mr Rogan

Class 8BR

 

Year 9 Mr O’ Connor Year Head

Form Teacher

Class

Miss Toland

Class 9CT

Miss McGuire

Class 9MG

Mrs Hardy

Class 9JH

Mrs Coyle

Class 9MC

Miss Healy

Class 9CH

Mr O’ Kane

Class 9OK

 

Year 10 Miss Dillon Year Head

Form Teacher

Class

Mrs Barber    

Class 10JB

Miss Carron

Class 10AC

Mrs Davidson   

Class 10MD

Mrs McLarnon

Class 10PL

Mrs Finan

Class 10RF

Ms Rainey 

Class 10CR

 

Year 11 Mrs Harvey – Browne Year Head

Form Teacher

Class

Mrs McDermott

Class 11CD

Mrs Dalton

Class 11AD

Mrs Nicholl

Class 11JN

Mrs Sweeney

Class 11AS

Miss O'Kane

Class 11JK

Miss Thompson

Class 11GTYear 12 Mrs Patton Year Head


Form Teacher

Class

Miss Begley

Class 12AB

Mrs McGirr

Class 12CC

Mrs Banat

Class 12LB

Mrs Mellon

Class 12CM

Mrs Talbot

Class 12DT
Year 13 Mrs Ó’Mianáin Year Head


Form Teacher

Class

Mrs Anderson

Class 13B

Miss M Currie

Class 13C

Mr Gill

Class 13A

Miss C Coyle

Class 13DYear 14 Mrs Ó’Mianáin Year Head


Form Teacher    

Class

Mrs O’Brian

Class14B

Mrs Carlin

Class 14C

Mrs Bergin

Class 14A

Mr Haughey

Class 14D